С подкрепата на Sony

Условия и правила
за участие в гласуването за Продукт и Съдържание на годината – HiEnd Entertainment Awards 2017–2018

ОРГАНИЗАТОР

Организатор е "ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ЕООД.

ПЕРИОД НА ГЛАСУВАНЕТО

Гласуването ще се проведе в периода от 01.11.2017 до 01.12.2017

ПРАВИЛА

HiEnd Entertainment Awards 2017–2018 включва две паралелни, но независими едно от друго гласувания – Продукт на годината (Entertainment Product Awards – ЕРА) и Съдържание на годината (Entertainment Content Awards – ECA). Всеки потребител може да участва само в едното или и в двете гласувания. Участието във всяко от гласуванията е еднократно. Двете гласувания имат отделен награден фонд и гласувалият се записва в томболата само за това, в което е участвал.

В гласуването участват всички физически лица, които са дали своя вот с натискане на бутона „Избери“ във всички категории на ЕРА и/или ЕСА и са попълнили коректно изискваните лични данни. Участието в томболата/ите е възможно само след предоставянето на тази информация. С попълването й името на участника автоматично се добавя в списъка за финалната томбола на съответния конкурс, в който е гласувано, а подадената информация се записва в базата данни на съответния подсайт – еpa.hicomm.bg или eca.hicomm.bg.

Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалния победител. Всякакви опити за неоторизиран достъп до играта, базата данни с участници или опити за използване на дупки в сигурността на уеб браузърите с цел облагодетелстване ще доведат до незабавната дисквалификация на участника.

НАГРАДИ

За гласуването за Продукт на годината (ЕРА):
1 брой игрова конзола Sony PlayStation®4 Pro заедно с 1 брой очила за виртуална реалност PlayStation®VR и 1 брой PlayStation®Camera

За гласуването за Съдържание на годината (ЕСА):
1 брой 55-инчов телевизор Philips 9002

УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Тегленето на наградите ще се извърши в срок до 10 работни дни след приключване на гласуванията. Спечелилите награди ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес и по телефона, с който са се регистрирали. Списъкът със спечелилите ще бъде публикуван и на сайта: www.hicomm.bg.

За получаването на награда участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава с пълномощно, приносителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта.

Ако спечелилият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител,настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ родствената им връзка – акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, съответно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител.

Всички награди следва да бъдат изискани и получени в срок не по-късно от 1 календарен месец след приключване на гласуването. Ако награда бъде неполучена и/или непотърсена съгласно предвиденото в този раздел, същата се губи от спечелилия я участник. Не се предвиждат замени на спечелените награди с парична равностойност.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

"ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ЕООД се задължава да гарантира тайната на кореспонденцията, както и се задължава да не разгласява съдържанието или адреса на електронна поща (email) или друга персонална информация за участниците в настоящия конкурс без тяхното предварително съгласие, освен ако тази информация не бъде изискана от компетентните органи по реда, предвиден в действащото законодателство на Република България. С регистрацията си за участие всеки участник се съгласява с настоящите Условия и правила. Те са публикувани на адрес: epa.hicomm.bg и еca.hicomm.bg.

Организаторът може да променя по всяко време настоящите условия и правила едностранно с публикуването на промените на интернет страниците, посочени по-горе. Той не може да бъде държан отговорен за качеството на предоставяните награди и не предлага гаранция и сервиз за тях. Служители на „ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ“ ЕООД, както и членове на техните семейства нямат право на участие в играта.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

"ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ЕООД се задължава да гарантира тайната на кореспонденцията, както и се задължава да не разгласява съдържанието или адреса на електронна поща (email) или друга персонална информация за участниците в настоящия конкурс без тяхното предварително съгласие, освен ако тази информация не бъде изискана от компетентните органи по реда, предвиден в действащото законодателство на Република България. С регистрацията си за участие всеки участник се съгласява с настоящите Условия и правила. Те са публикувани на адрес: epa.hicomm.bg и еca.hicomm.bg.

Организаторът може да променя по всяко време настоящите условия и правила едностранно с публикуването на промените на интернет страниците, посочени по-горе. Той не може да бъде държан отговорен за качеството на предоставяните награди и не предлага гаранция и сервиз за тях.

Служители на „ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ“ ЕООД, както и членове на техните семейства нямат право на участие в играта.

ЛИЧНИ ДАННИ

С участието си в гласуването за Продукт на годината (ЕРА) и/или Съдържание на годината (ЕСА) всеки участник дава изричното си съгласие "ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ЕООД да съхранява и обработва получените данни за целите на участие в томболата и декларира, че е информиран за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Участникът е съгласен да бъдат публикувани името и местоживеенето му, в случай че бъде изтеглен като победител в някоя от двете томболи. Победителите са съгласни да участват в маркетингови дейности на „ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ” ЕООД, които могат да включват интервю, снимка или публични прес съобщения. С участие в гласуването и с изпращането на лични данни на Организатора чрез попълването им в сайта ера.hicomm.bg и/или еca.hicomm.bg участниците са съгласни личните им данни да бъдат съхранени в базата данни на организаторите, за да се използват в бъдеще от фирмата за изпращане на информация, свързана с електронни съобщения и бюлетини, нови продукти, оферти, промоции, рекламни и маркетингови кампании. След писмено искане от страна на участниците на адрес bg.hicomm@gmail.com Организаторът може да прекрати изпращането на непоискани търговски съобщения.

Участникът в гласуването има право на достъп и коригиране на личните данни след заявка за това на електронен адрес bg.hicomm@gmail.com.